Aug 1, 2011

Aug 14 (sun) 2011

MIMINOKOTO
@ Penguin House, KOENJI, TOKYO (03-3330-6294)

[plunk's plan #055-Engine Of The Universe]
c/w Ucyu-Engine, Kawai Wataru (UZU) + Homei Yanagawa, ASTRO aka Hiroshi Hasegawa
18:30/19:00 2000/2500 + 1drink order