Aug 1, 2011

Aug 04 (wed) 2011

SUZUKI JUNZO
@ Penguin House, KOENJI, TOKYO (03-3330-6294)

c/w Tsuki To Natte, Hitori-Namida, Yoshida Yugo
19:00/19:30 1800 + 1drink order