Apr 10, 2013

April 10 2013 (wed)

Suzuki Junzo
@ Legend Studio, Sapporo/HOKKAIDO
c/w Kawamura 'ORA' Masayuki + Takahashi Ikuro
19:00 1000 Yen