Feb 20, 2012

Feb 20 2012 (mon)

SUZUKI JUNZO

[Raffle Duo Improvisation #14 GUITAR JAMBOREE]
w/ Tsuneyasu Inoue, Imai from Kapibarras, Yuichi Ushioda, Masami Kwaguchi, Masaya Kojima from Fratenn, Syunta Takeyari, MItsuru Tabata
19:00- // charge 1500 yen (incl.1drink)