Jan 24, 2012

Jan 24 (tue) 2012

SUZUKI JUNZO
@ PENGUIN HOUSE, Koenji/TOKYO (03-3330-6294)

c/w Takeyari Syunta, Koizumi Tsutomu etc
18:30/19:00 1800 yen + 1 Drink

* Suzuki plays around 21:00.