Nov 1, 2011

Nov 26 (Sat) 2011

20 GUILDERS
(Tabata Mitsuru, Suzuki Junzo)

[Sapporo Connection]
w/ Seiichiro Morikawa (ZOA) + Tabata Mitsuru + Takahashi Ikuro (Fushitsusya etc), Syoko Uehara Organ Explosion (JON the DOG), Yumi Ozaki (ex. Kakuni)
19:00- // charge 1500 yen (incl.1drink)