Sep 1, 2011

Suzuki Junzo / Ushioda Yuichi SOLO tour 201


■2011/09/25/SUN 
@ HARMONIA Himeji/Hyogo
c/w Eddie Marcon, Jugz
--

■2011/09/26/MON
@ cafe'n'bar Paraiso Kyoto/KYOTO
/w Miki Hideo (Furueru-Shita), Kohaku
Donate.

--

■2011/09/27/TUE 
@ BEARS Nanba/OSAKA
/w oopnum + Jigokuhen, Wani no iru seikatsu
--

■2011/09/28/WED
@ KD Japon Nagoya/AICHI
/w Katarikatari / KARESI
--

Suzuki Junzo
http://suzukijunzo.org/profile.htm

Ushioda Yuichi
http://suzukijunzo.org/ushioda.htm