Aug 20, 2010

Aug 31 2010 (tue)

Pouring High Water
(TOMO, Suzuki Junzo, a' qui avec Gabriel, Fumihito Taguchi)
@ Enban KOENJI, TOKYO (03-5306-2937)

[Daily Music : Wind Music]
w/ Higuchi Hisato, Haruo Kondou (Bugpipe)

19:00- // charge 1500 yen (incl.1drink)